Europos Parlamentas ragina ryžtingiau padėti turizmui

2020-06-18 | Europos Parlamentas

Kad išsaugotume tvarų ES turizmo ir transporto sektorių po COVID-19 krizės, europarlamentarai ragina imtis papildomų skatinimo priemonių, įskaitant finansines.

EP primygtinai ragina valstybes vengti diskriminacinio su epidemiologine padėtimi nesusijusio kelionių ribojimo ar dvišalių susitarimų, o užtikrinti visuotinį ES lygmeniu sutartų priemonių pripažinimą. Parlamentas siūlo ES lygmeniu nustatyti „pakankamai mažo užsikrėtimo lygio rodiklį“, taip pat sukurti išankstinio turistų perspėjimo apie pavojų sveikatai sistemą bei ES saugos sertifikatą turizmo įmonėms. Savo ruožtu raginama apsvarstyti ES turizmo krizių valdymo mechanizmo idėją.

EP pabrėžia, kad testavimas yra veiksminga priemonė mažinant viruso plitimą, todėl ragina Europos Komisiją ir valstybes „pasinaudoti visomis prieinamomis finansavimo priemonėmis ir taip užtikrinti, kad piliečius būtų galima testuoti nemokamai“. Savo ruožtu europarlamentarai siūlo tinkamai informuoti keliautojus apie sveikatos ir saugos priemones, skatinti keliones ES viduje ir atkurti pasitikėjimą turizmu.

Pagalba įmonėms

Europos Parlamentas (EP) ragina kuo skubiau suteikti turizmo ir transporto įmonėms trumpalaikį finansavimą siekiant išvengti bankroto ir padėti darbuotojams, įskaitant savarankiškai dirbančiuosius.

EP ragina pasiūlyti bendras ES taisykles dėl COVID-19 protrūkiui švelninti išleistų kelionių čekių, kurie būtų teikiami savanoriškai ir nepaneigtų bendrovių pareigos grąžinti keliautojų sumokėtus pinigus „per ES teisės aktuose nustatytą laikotarpį“. Savo ruožtu siūloma sukurti Europos kelionių garantijų sistemą, kad turizmo įmonės galėtų užsitikrinti finansinį likvidumą, garantuoti kompensacijas keliautojams bei padengti repatriacijos išlaidas. Kartu EP laikosi nuomonės, kad keliautojus reikėtų skatinti įsigyti kelionės draudimą.

EP palankiai vertina Europos Komisijos iniciatyvą leisti lanksčiau taikyti valstybės pagalbos taisykles, tačiau kartu ragina „užtikrinti, kad nacionalinės kompensavimo schemos būtų naudojamos sąžiningai, laiku, proporcingai ir ribotą laikotarpį“, neiškraipant konkurencijos.

Naujos galimybės

Europarlamentarų nuomone, ši krizė yra istorinė galimybė modernizuoti turizmą ES ir padaryti jį tvaresnį, pavyzdžiui, labiau remti vietos ir kaimo turizmo iniciatyvas, taip pat skatinti ir sertifikuoti ekologiškas, socialiai atsakingas bei ekonomiškai pagrįstas keliones. Pasak rezoliucijos, ES turėtų remti tvaresnes, šiuolaikiškesnes ir kokybiškesnes transporto bei turizmo paslaugas ir infrastruktūrą, tačiau ne mažiau svarbu skatinti atsakingą ir visiems prieinamą turizmą.

„Kad Europos ir tarptautiniams keliautojams būtų lengviau nukeliauti į periferines valstybes nares“, europarlamentarai ragina atkurti trūkstamas tarpvalstybines geležinkelių jungtis. Jie taip pat siūlo sukurti elektroninių prašymų išduoti ES vizas sistemą.

Rezoliucijai šiuo klausimu pritarė 587 europarlamentarai, nepritarė 32, o susilaikė 46. ES transporto ir turizmo sektoriuje dirba apie 22,6 mln. žmonių (tai 11,2 proc. viso ES užimtumo), 2019 m. jis sukūrė 9,5 proc. ES BVP.

×