KONFERENCIJOS „LIETUVA – UKRAINAI“ BAIGIAMOJI DEKLARACIJA

2024-02-10 |

Mes, 2024 metų vasario 9 dieną, Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose vykusios pirmosios nacionalinės konferencijos „Lietuva – Ukrainai“ iniciatoriai ir organizatoriai, pasibaigus šiai Konferencijai, skelbiame šią Konferencijos Deklaraciją.

Didvyriška Ukrainos kova prieš Rusijos okupantus, trunkanti jau daugiau nei dvejus metus, yra kova ne tik už Ukrainos, bet ir už Lietuvos bei visos demokratinės Europos laisvę. Todėl Ukrainos karas yra ir „mūsų karas“. Tik Ukrainos pergalė ties Chersonu, Donecku ar Kryme gali apsaugoti Lietuvą ir visą Europą nuo grėsmės sulaukti rusijos tankų agresijos ties Vilniumi ar Berlynu.

Vakarų (taigi ir mūsų) parama Ukrainai turi būti tokia, kad Ukraina jau artimiausiu metu galėtų pasiekti pergalę „mūsų kare“. Deja, iki šiol Vakarų parama buvo tik tokia, kuri sudarė galimybes Ukrainai nepralaimėti karo, bet buvo nepakankama pergalei.

Artimiausias dešimtmetis ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai bus „Ukrainos dešimtmetis“. Ukrainos pergalė, jos atstatymas, Ukrainos tapimas ES ir NATO nare iš esmės keis visą Europos žemyną, ir ypač mūsų regioną. Ukrainos pergalė ir sėkmė tampant integralia euro-atlantinės bendruomenės dalimi yra esminė sąlyga ir mums gyventi žymiai saugesnėje geopolitinėje aplinkoje. Todėl Lietuvos parama Ukrainai, tiek dvišalė, tiek ir buriant platesnės euroatlantinės bendruomenės paramą, yra svarbiausias strateginis mūsų uždavinys.

Pirmojoje „Lietuva – Ukrainai“ Konferencijoje susirinkome politikai ir visuomenininkai, labdaros ir paramos Ukrainai organizatoriai, kariškiai ir šauliai, savivaldybininkai ir verslo atstovai. Susirinkome tie, kurie vienodai suprantame „Ukrainos dešimtmečio“ svarbą ir kurie visomis išgalėmis remiame Ukrainą: tiek Lietuvos karine ar humanitarine parama, tiek plačiomis visuomeninėmis paramos telkimo akcijomis, tiek savo bendruomenės ar asmenine parama, tiek įtikinėdami tarptautinę bendruomenę „nepavargti“ Ukrainos reikaluose.

Visus mus jungia tas pats paramos Ukrainai strateginės svarbos supratimas. Jungia ir asmeninė bei kolektyvinė patirtis, įvairiais būdais ir įvairiose srityse telkiant paramą Ukrainai, tiek Lietuvos viduje, tiek ir tarptautinėse erdvėse. Pastaraisiais metais Lietuvos piliečiai ir nevyriausybinės organizacijos vieningai parodė neįtikėtiną ryžtą ir susitelkimą padedant Ukrainai ir jos žmonėms.

Esame įsitikinę, kad „Lietuva – Ukrainai“ tikslai mums visiems išliks svarbiausiais visą ateinantį dešimtmetį, iki pat Ukrainos karinės, geopolitinės ir ekonominės pergalės. Esame tikri, kad galime padaryti dar daugiau, nei iki šiol padarėme. Tam reikia ir to, kad dar geriau jaustume savo veiksmų, remiant Ukrainą, bendrystę, kad dar efektyviau išnaudotume savo tarpusavio sinergiją, kad turėtume dar daugiau galimybių dalintis savo sėkmių ir nesėkmių šioje veikloje patirtimi.

Todėl visus šios Konferencijos dalyvius ir visus Lietuvos piliečius, prisidedančius prie paramos Ukrainai, kviečiame jungtis į mūsų buriamą visuomeninį judėjimą, bendrystės tinklą, tikrą sąjūdį „Lietuva – Ukrainai“.

Jis nepakeis kiekvieno iš mūsų veiklos, nepakeis valstybės institucijų ar visuomeninių organizacijų darbų, tačiau padės kiekvienam iš mūsų jaustis bendro fronto „mūsų kare“ aktyviais dalyviais, padės įveikti liūdnesnes nuovargio akimirkas, o taip pat ir pasitaikančias nesusikalbėjimo ar biurokratines kliūtis tiek Lietuvoje, tiek ir Ukrainoje. Gali būti, kad tokio sąjūdžio „Lietuva – Ukrainai“ pavyzdys taps bent šiokiu tokiu įkvėpimo šaltiniu nepavargti ir mūsų bendraminčiams kitose Europos ir platesnių Vakarų demokratijose. Lauktume, kad ir jie pasektų mūsų sąjūdžio pavyzdžiu.

Toks sąjūdis „Lietuva – Ukrainai“ veiktų visuomeninio tinklo (network) principu, sudarydamas galimybes sąjūdžio dalyviams keistis bet kokia svarbia informacija, burtis į atskiras bendrų interesų ar panašios veiklos platformas, pvz: humanitarinės paramos platforma; karinės paramos platforma; Ukrainos atstatymo platforma; Ukrainos euratlantinės integracijos platforma; „Paramos Ukrainai“ tarptautinės bendruomenės telkimo platforma. Tokios paramos poreikis tik didės, ES ir tarptautinei bendruomenei įgyvendinant paramos Ukrainai programas, tokias kaip „Ukraine Facility“.

Konferencijos dalyviai taip pat aptarė artimiausio laikotarpio bendros veiklos remiant Ukrainą tikslus, kuriuos tikimės visi kartu pasiekti:

  • sutelkti įvairias Lietuvos nevyriausybines organizacijas, bendruomenių ar asmenines humanitarinės paramos ir labdaros iniciatyvas į vieną bendrą savitarpio bendradarbiavimo tinklą „Su meile – Ukrainai“ (pavadinimas sąlyginis). Toks tinklas būtų sudėtinė platesnio tinklo „Lietuva – Ukrainai“ dalis;
  • pasiekti, kad valstybės vardu būtų deklaruota, jog paramos iniciatyva ‚Lietuva – Chersonui“ (su ypatingu dėmesiu Tiahynkos hromadai, istoriškai susijusiai su Lietuva, nes joje stovi dar Vytauto Didžiojo pastatytas tvirtovės bokštas, taip pat atrastos su juo siejamos gynybinės tvirtovės liekanos įgauna prioritetinį statusą. Tai leistų tokią Lietuvos paramą padaryti žymiai efektyvesne, nepaneigiant visų kitų lietuviškų paramos įvairioms Ukrainos bendruomenėms svarbos. Toks dėmesio Chersonui pabrėžimas leistų pasiekti, kad tiek Ukrainoje, tiek tarptautinėje bendruomenėje Lietuvos humanitarinė parama įgytų ypatingą, išsiskiriantį atspalvį. Tai sudarytų galimybes Lietuvai efektyviau siekti, kad ir kitos šalys sektų mūsų pavyzdžiu ir imtųsi patronuoti humanitarinės paramos teikimą kuriai nors kitai nukentėjusiai Ukrainos sričiai;
  • pasiekti, kad valstybės karinė parama ir per artimiausius 3 metus išliktų tokiame pačiame lygyje, kokį Lietuva iki šiol suteikė Ukrainai nuo pat karo pradžios: 1,4% nuo BVP per 2 metus, arba 760 mln. eurų per 2 metus (380 mln. eurų per vienerius metus). Tam, kad tokį Lietuvos karinės paramos lygį būtų galima ir ateityje išlaikyti, jau artimiausiu metu reikia realizuoti bendrų su Ukraina karinės pramonės įmonių steigimą Lietuvoje, ypač dronų gamybos srityje, nes Lietuva turi tam reikalingą potencialą. Siūlome paskirti LR Vyriausybės atstovą šios veiklos koordinavimui;
  • artimiausiu metu suburti savitarpio bendradarbiavimo tinklą „Lietuva Ukrainos Atstatymui“ ir bendromis pastangomis pasiekti, kad Lietuva šiais metais parengtų Lietuvos dalyvavimo Ukrainos atstatyme strategiją bei paskirtų Lietuvos Specialų Įgaliotinį (Special Envoy) Ukrainos atstatymui;
  • tartis su Vyriausybe ir kitomis valdžios institucijomis, kad artimiausiu metu būtų įkurta speciali valstybinė institucija (sąlyginis pavadinimas „Ukrainos Ministerija“), koordinuojanti Lietuvos veiksmus siekiant „Ukrainos dešimtmečio“ tikslų įgyvendinimo. Tokios institucijos įkūrimas ne tik padėtų geriau koordinuoti įvairių Lietuvos institucijų ar visuomeninių iniciatyvų veiklą, bet ir turėtų reikšmingą tarptautinį atgarsį, parodant kad Lietuva tikrai nesiruošia pavargti. Pavyzdžiu galėtų būti Europos Komisijoje įkurtas „Ukrainos Departamentas“, koordinuojantis daugelį ES veiklų, susijusių su Ukrainos atstatymu, europine integracija ir kitais reikalais. Toks „Ukrainos departamentas“ Lietuvoje galėtų būti įkurtas prie Lietuvos Vyriausybės. Vienas iš pirmųjų jo darbų turėtų būti tinkamas tiek dvišalis, tiek ir tarptautinis pasirengimas 2027 metams, kai Lietuva antrą kartą pirmininkaus ES Tarybai: Ukraina turės būti pagrindine mūsų pirmininkavimo tema.Ukraina kovoja už savo ir mūsų laisvę – mes niekada nepavargsime jos remti. Nes Todėl mes nenustosime savo paramos darbais kartoti: Slava Ukrainy! Herojam Slava!Konferencijos organizatoriai ir iniciatoriai
×